Wyklady prof. Janusza Dominika z modulu "Ocena Jakosci srodowiska wodnego"


Sakai

Co to jest Sakai?

Sakai jest środowiskiem umożliwiającym stworzenie społeczności i środowiska edukacyjnego. Sakai jest zaprogramowane przez nauczycieli dla nauczycieli. Ma za zadanie wspierać nie tylko procesy uczenia się i nauczania, ale także badania naukowe i administracyjną wpółpracę. Więcej wiadomości na międzynarodowej stronie projektu http://sakaiproject.org


V Konkurs PFTT na prace dyplomowe magisterskie z zakresu technik bezwykopowych

Zarząd Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych (PFTT), będącej członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (ISTT), z siedzibą w Londynie, rozstrzygnął konkurs na najlepsze prace magisterskie propagujące techniki bezwykopowe. W bieżącej edycji konkursu przyznano trzy równorzędne nagrody. Wyróżnione prace wnoszą istotny wkład w rozwój wiedzy o technikach bezwykopowych, propagują najnowsze trendy i rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe. Jedną z nich była praca magisterska Mgr inż. Joanny Zelek pt.: "Wybór właściwych metod bezwykopowej budowy kanałów i rurociągów", której promotorem był dr inż. Michał Zielina z Politechniki Krakowskiej. W pracy dokonano przeglądu metod bezwykopowej budowy przewodów podziemnych. Scharakteryzowano wykonawstwo przewodów metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi, poddano również analizie aspekty ekonomiczne bezwykopowej budowy. Opracowano program komputerowy w aplikacji Excel, który wybiera optymalną metodę bezwykopowej budowy dla danej realizacji.


Zasady włączenia autoryzacji odbioru i wysyłki poczty elektronicznej z serwera Vistula


OGŁOSZENIE KATEDRY WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I MONITORINGU ŚRODOWISKA

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informuję o tym, że Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska w ostatnich dwóch miesiącach zakupiła urządzenia do pomiaru wielkości cząstek w wodzie i w powietrzu w zakresie od 0,6 nanometrów w wodzie (wielkość dużych związków organicznych) do 2 milimetrów, potencjału zeta cząstek zawiesin oraz scaningowy mikroskop elektronowy z wysoką i zmienną próżnią o powiększeniu do 300.000 razy, wraz ze stolikiem Peltiera do zamrażania wilgotnych prób i zawiesin, oraz z przystawką do fluorescencji Roentgenowskiej, służącą do rozpoznawania udziału wagowego poszczególnych pierwiastków na powierzchni obserwowanych elementów, oraz napylarkami złotem i węglem do obserwowania materiałów trudno przewodzących prąd. Obecnie dysponujemy nowoczesnym sprzętem pozwalającym na prowadzenie następujących pomiarów :

  • efektywności procesów flokulacji,
  • efektywności usuwania w poszczególnych jednostkowych procesach technologicznych cząstek o zadanej wielkości (w tym oocyst Cryptosporidium, cyst Giardia, bakterii ),
  • wielkości i udziału objętościowego cząstek w zawiesinach wodnych, pyłach, cementach i innych materiałach pylistych,
  • określania składu pierwiastków na powierzchni elementów ciał stałych (przykładowo produktów korozji),
  • obserwacji mikrostruktury materiałów, w tym : osadów korozyjnych, membran, nanorurek.

Oferujemy usługi w zakresie pomiarów ale najbardziej jesteśmy zainteresowani kompleksowymi badaniami : efektywności procesów uzdatniania wody i określania metod ich poprawy, efektywności działania urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych i zawierajšcych ropopochodne, procesów korozji rurociągów wody pitnej i przemysłowej, zmian jakości wody w systemie jej dystrybucji.

Oprócz tych, wynikających z posiadanej obecnie aparatury, możliwości Katedra tradycyjnie prowadzi prace badawcze w zakresie : modelowania i obliczania ujęć wody, renowacji studni i przewodów wodociągowych, obliczeń hydraulicznych systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, konstrukcji ujęć wód powierzchniowych i poddennych, hydrauliki urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Krótka charakterystyka techniczna urządzeń laboratoryjnych.

Adresy do korespondencji:
Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski tel. 012-628-2551
fax : 012 628 28 30
Kierownik laboratorium: dr inż. Michał Zielina


PREZENTACJA SPECJALNOŚCI - INŻYNIERIA SANITARNA

"Zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków
i odpadów oraz ochrona jakości wód"


PREZENTACJA KIERUNKU "BUDOWNICTWO"


Prezentacja modułu "Podstawy sozologii i sozotechniki